Wij gebruiken functionele & tracking cookies om het winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken en kun je informatie delen via social media. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met het verwerken van de gegevens die wij verkregen met behulp van deze cookies.
Klantenservice Mijn account Zakelijk
 
Home  // Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden 

Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Ontbijtservice Beschuitje gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens Ontbijtservice Beschuitje gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Ontbijtservice Beschuitje en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Ontbijtservice Beschuitje opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Indien de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing.

Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden

Een overeenkomst komt tot stand zodra Ontbijtservice Beschuitje de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven emailadres. 

De door ons aan koper verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. Deze bevestiging is echter een weergave van de door klant ingevulde gegevens op onze website.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiger bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Opdrachtwijziging of annulering

Indien koper een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld aan Ontbijtservice Beschuitje. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of per mail. Pas wanneer de wijziging per mail is bevestigd is de wijziging akkoord bevonden.

Bij annulering word 50% van het orderbedrag in rekening gebracht. Het doorgeven van een annulering kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of per mail. Pas wanneer de annulering per mail is bevestigd door Ontbijtservice Beschuitje is de annulering akkoord bevonden.

Indien opdrachtwijzigingen extra kosten met zich meebrengen voor Ontbijtservice Beschuitje dan worden deze in zijn geheel doorbelast aan de klant. Voor de extra te maken kosten gelden dezelfde voowaarden als bij artikel 4 beschreven.

Tarieven en betaling

De prijzen vermeld op www.beschuitje.nl en andere aanverwanten websites zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld staat. Zakelijke offertes worden altijd aangeboden als bedrag exclusief btw.

Betaling kan gedaan worden d.m.v. de door ons aangeboden betalingswijze. De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces. 

Betaling middels factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ons wordt aangegeven. Ontbijtservice Beschuitje is gerechtigd om periodiek te factureren. Orders boven een bedrag van €2.500 dienen voor levering te zijn betaald door opdrachtgever.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ontbijtservice Beschuitje verschuldigde. 

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ontbijtservice Beschuitje echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Bezorging

De door ons opgegeven levertijden zullen worden gegarandeerd mits de gegevens verstrekt door besteller correct en volledig zijn. Echter zullen de opgegeven levertijden nimmer kunnen worden beschouwd als fatale termijn omdat de chauffeurs in situaties terecht kunnen komen waar geen invloed op uit te oefenen valt.

Levering geschiedt op het door klant aangegeven afleveradres.

Klant is verplicht zeker te stellen dat persoonlijke overdracht van de (vers)producten op het door klant aangegeven afleveradres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn dan is de klant in gebreke wat betreft de acceptatie. Het gekochte wordt niet achter gelaten bij een adres tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen voorafgaand aan levering. Wanneer het afleveren niet mogelijk blijkt omdat ontvanger niet thuis is of de deur niet opent dan is reclameren of geld terug vragen niet mogelijk.

Ontbijtservice Beschuitje is gerechtigd om uw order over te dragen aan een vestiging buiten uw bezorggebied of derde levrancier. De daaruit voortvloeiende kosten worden niet doorberekend aan klant.

Aansprakelijkheid / klachten

Ontbijtservice Beschuitje is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk word/is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 

In geval van aansprakelijkheid van Ontbijtservice Beschuitje betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. 

Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 5 dagen na het constateren van de gebreken omtrent levering of product schriftelijk aan Ontbijtservice Beschuitje is kenbaar gemaakt. Dit omdat onze vestigingen geacht worden om bewijsstukken omtrent levering een dergelijke periode te bewaren.

Geheimhouding

Ontbijtservice Beschuitje werkt conform de geldende privacy wetgeving. Gegevens van koper zullen niet verstrekt worden aan derden m.u.v. een incasso procedure waarbij gegevens doorgegeven zullen worden aan het incasso bureau.

Reclame

Op alle door Ontbijtservice Beschuitje gepubliceerde foto’s en reclame uitingen van producten behoudt Ontbijtservice Beschuitje zich het recht op afwijkingen v.w.b. uitstraling, receptuur & inhoud.

Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ontbijtservice Beschuitje en/of Happy Sandwich partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woon/vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© 1997-2024 Ontbijtservice Beschuitje